Política de Privacitat

IMPORTÀNCIA DE LA PRIVACITAT. 

La protecció de dades personals dels usuaris i clients és primordial, i per això, desitgem  explicar i facilitar de manera transparent com recopilem, protegim, usem i compartim  aquestes dades en el desenvolupament de la nostra activitat. 

Ha d’entendre’s com a dada personal, la informació sobre una persona física identificada  o identificable, que recopilem a través d’alguns dels canals establerts, com ara,  formularis de recollida de dades inserides en la nostra web, banca electrònica, mitjançant  telèfon; per missatgeria instantània o de manera presencial en acudir a les nostres  oficines, entre altres. 

Amb independència del canal triat, li recomanem llegir detingudament la informació  facilitada en matèria de privacitat, i en cas de dubte sobre algun dels apartats indicats,  pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant sol·licitud dirigida al correu  electrònic: [email protected]

QUI RECOPILA LES SEVES DADES PERSONALS I ÉS EL RESPONSABLE DEL  TRACTAMENT D’AQUESTS? 

Identificació i dades de contacte del responsable 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS, (d’ara endavant, el Responsable del  Tractament). 

▪ CIF: G-58105933 

▪ Adreça: Carrer Potosi, 22, 08030 Barcelona. 

▪ Contacte Delegat de Protecció de Dades: [email protected] 

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS? 

De la informació que vostè ens proporciona directament a través dels canals de recollida  de dades habilitades, com ara: Formularis inserits en la pàgina web i dades de navegació  (cookies tècniques). Per a més informació, visiti la nostra política de cookies. 

QUINES DADES RECOLLIM? QUE FINALITAT ELS TRACTEM I QUINA ÉS LA BASE  LEGAL APLICABLE? 

Segons la mena de formulari web o aplicatiu utilitzat, recopilarem determinada informació  personal o tècnica per als següent fins i tractaments.

INFORMACIÓ SOBRE LES BASES LEGALS APLICABLES I OBLIGACIÓ DE PROPORCIONAR  DADES. 

En el cas que la base legal aplicable resulti ser, l’interès legítim, vostè podrà oposar-se a  qualsevol dels tractaments, fonamentats en aquest, dirigint-se al Delegat de Protecció de  Dades via correu electrònic: [email protected] 

Respecte d’aquells tractaments fonamentats en el consentiment facilitat, la falta  d’autorització no afectarà la seva participació en el concurs. A més, una vegada prestada  l’autorització, pot retirar-la en qualsevol moment sense que afecti els tractaments  anteriorment realitzats. En qualsevol cas, el seu consentiment romandrà vigent mentre  vostè no el retiri. 

Tractaments basats en el compliment d’una obligació legal. En alguns casos, resulta  obligatori recaptar determinada informació personal abans de gestionar la seva petició o  prestar un dels nostres serveis ja sigui perquè aquesta informació és la mínima necessària  per a atendre la seva sol·licitud o bé perquè legalment estem obligats a recollir-la. 

No obstant això, el Responsable del Tractament, es compromet a recollir només aquelles  dades necessàries per a la finalitat perseguida. 

COM COMPARTIM LA INFORMACIÓ AMB TERCERS? 

Per a complir amb les obligacions legals que resultin d’aplicació, les seves dades podran  ser cedits als següents destinataris: 

Agència Espanyola en Protecció de Dades. 

Administracions Públiques competents, en particular, AEAT. 

Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. 

Ministeri Fiscal, Jutges i Tribunals. 

Equips de resposta a incidents de seguretat informàtica (CSIRT) i equips de  resposta a emergències informàtiques (CERT). 

En determinats casos, és possible que alguns dels nostres proveïdors tractin les seves  dades personals en nom i per compte de la Fundació, quan sigui necessari per al  desenvolupament de l’activitat concreta. En concret, alguns d’aquests proveïdors són: 

Proveïdors de serveis informàtics com els servidors, plataformes cloud, hosting. Empreses col·laboradores relacionades amb l’empresa i l’emprenedoria (Comitè  de Selecció). 

Esdeveniments o activitats de màrqueting, recerca. 

Informació sobre les empreses que conformen el nostre GRUP

Les dades recopilades a través d’alguns dels formularis inserits en al web podran ser  utilitzats amb finalitats administratius i comercials per part de la Fundació. 

DURANT QUIN TERMINI EMMAGATZEMAREM LES SEVES DADES? 

Com a regla general, les seves dades seran suprimides quan deixin de ser necessaris per  a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats. 

En el cas que el tractament només es basi en el seu consentiment, les seves dades seran  tractades fins a la retirada d’aquest. 

Sense perjudici de l’anterior, la normativa de privacitat preveu la possibilitat de conservar  determinades dades per més temps del necessari per a la consecució de la finalitat  originàriament perseguida, en els següents suposats: 

Compliment d’una obligació legal de conformitat amb l’article 17.3.b del RGPD. Fins d’arxiu en interès públic, recerca científica i històrica, fins estadístics de  conformitat amb l’article 17.3.c i 89 del RGPD. 

Execució o defensa de reclamacions de conformitat amb l’article 17.3.e del RGPD. 

De conformitat amb el que es disposa en la LOPDGDD, quan escaigui la rectificació o  supressió de les dades, sobre la base del principi de responsabilitat proactiva, podem  continuar conservant les seves dades bloquejades (és a dir, amb accés restringit) de  manera prèvia a l’esborrat definitiu físic o digital, durant els terminis de prescripció  establerts en la normativa que resulti d’aplicació i amb l’única finalitat d’atendre o exigir  possibles responsabilitats derivades del tractament. 

L’accés a les dades i, en conseqüència, la posada a la disposició dels mateixos es limita  únicament als jutges i tribunals, Ministeri Fiscal o Administracions Públiques. 

Supressió definitiva de les seves dades: 

Les seves dades seran destruïdes definitivament quan hagin transcorregut els terminis de  conservació que imposen les normes que regulen la nostra activitat i els terminis de  prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes  entre vostè i nosaltres. 

En el cas d’ús de cookies, les seves dades seran conservades de conformitat amb el que  es disposa en aquesta política. 

ELABORACIÓ DE PERFILS I PRESA DE DECISIONS AUTOMATITZADES. 

Mitjançant les dades recaptades a través de la pàgina web, el Responsable del  Tractament, no pren decisions automatitzades ni elabora perfils sobre les seves dades  personals.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN MATÈRIA DE PRIVACITAT I COM POT EXERCIR LOS?

REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE LA POLITICA. 

Realitzarem una revisió d’aquesta Política de Privacitat cada vegada que resulti necessari  per a mantenir-li degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves  normes o criteris o la realització de nous tractaments. Per això, recomanem que visiti i  llegeixi la nostra política sempre que accedeixi a la web /app/ sedi electrònica.  

MÉS INFORMACIÓ. 

Per a obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat i com utilitzem les teves  dades personals pots cridar-nos. 

Data d’última versió: 28 de març de 2022